Podręcznik konfiguracji Quick Start Epson Eb L200f

Podręcznik konfiguracji Quick Start Epson Eb L200f to przydatne narzędzie, które pomaga użytkownikom w konfiguracji drukarki Epson Eb L200f. Podręcznik konfiguracji składa się z instrukcji krok po kroku, które omawiają wszystkie potrzebne konfiguracje, w tym instalację i konfigurację komputera, instalację sterownika, podłączenie drukarki do sieci oraz konfigurację ustawień drukarki. Podręcznik konfiguracji Quick Start Epson Eb L200f jest łatwy w użyciu i zawiera wszystkie niezbędne informacje do szybkiego ustawienia drukarki. Użytkownicy mogą skorzystać z instrukcji w celu wykonania wszystkich niezbędnych czynności konfiguracyjnych i uzyskać szybki dostęp do funkcji drukarki.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji Quick Start Epson Eb L200f

W niniejszej sekcji opisano ręczną konfigurację elementów drukarki, takich jak drukarka, skaner i gniazda kart pamięci, z drugiego lub dodatkowego komputera w sieci prywatnej użytkownika.

Uwaga:

Należy najpierw zainstalować sterowniki drukarki i skanera.

Konfigurowanie portu drukarki

Używanie programu EpsonNet Print (dla systemu Windows)

Za pomocą programu EpsonNet Print można wyszukać urządzenie znajdujące się w tym samym segmencie lub poza routerem. Program EpsonNet Print automatycznie używa adresu IP drukarki w przypadku jego zmiany przez funkcję DHCP serwera lub routera. Program EpsonNet Print jest instalowany wraz z innym oprogramowaniem do komunikacji sieciowej.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby dodać port za pomocą kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki).

Należy najpierw zainstalować oprogramowanie Epson Network Utilities (Narzędzia sieciowe firmy Epson). Włóż płytę z oprogramowaniem do napędu CD-ROM/DVD komputera, a następnie zainstaluj aplikację Epson Network Utilities (Narzędzia sieciowe firmy Epson).

Po przypisaniu portu drukarki w środowisku DHCP za pomocą programu EpsonNet Print, jako ustawienie adresu IP można wybrać opcję Auto, ponieważ drukarka zostanie automatycznie zidentyfikowana przez komputer.

Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci i że protokół TCP/IP jest prawidłowo skonfigurowany.

Interfejs sieciowy musi mieć przydzielony prawidłowy adres IP.

Program EpsonNet Print nie działa w środowisku IPv6.

System Windows 7: kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Devices and Printers (Urządzenia i drukarki). Kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer (Dodaj drukarkę).

System Windows Vista: Kliknij menu Start, wybierz opcję Control Panel (Panel sterowania), a następnie opcję Printer (Drukarka) z kategorii Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk). Wybierz drukarkę, a następnie kliknij opcję Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer (Dodawanie drukarki).

System Windows XP: Kliknij menu Start, a następnie Printers and Faxes (Drukarki i faksy). W opcji Printer Tasks (Zadania drukarki) kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki). Kliknij przycisk Next (Dalej).

System Windows 7/Vista: kliknij Add a local printer (Dodaj drukarkę lokalną). Wybierz przycisk opcji Create a new port (Utwórz nowy port), a następnie wybierz opcję EpsonNet Print Port (Port programu EpsonNet Print) z listy.

System Windows XP: Kliknij opcję Local printer attached to this computer (Drukarka lokalna podłączona do tego komputera), usuń zaznaczenie pola wyboru Automatically detect and install my Plug and Play printer (Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli zostanie wyświetlony alert Zapory, kliknij przycisk Unblock (Odblokuj), a następnie kliknij przycisk Search Again (Wyszukaj ponownie), aby wyszukać urządzenia. com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_3. gif"/>

Wybierz urządzenie z listy Printer Model (Model drukarki), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli urządzenia docelowego nie ma na liście, kliknij przycisk Search Again (Wyszukaj ponownie), aby wyszukać urządzenia przy użyciu nowych parametrów.

Każda kolumna może być sortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, poprzez kliknięcie nagłówka kolumny. Jednak opcja Manual Setting (Ustawienie ręczne) jest zawsze wyświetlana na górze listy, niezależnie od sortowania.

Aby wyszukać urządzenia w innych segmentach, kliknij przycisk N/W Settings (Ustawienia sieciowe). Zaznacz pole wyboru Specific Network Segments (Szczególne segmenty sieci), a następnie wprowadź adres sieciowy i maskę podsieci segmentu, który ma być przeszukiwany. Następnie kliknij przycisk Add (Dodaj). Można również określić opcję Time Before Declaring Communication Error (Czas do zgłoszenia błędu komunikacji). com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_4. gif"/>

Sprawdź informacje dotyczące portu urządzenia, który ma być skonfigurowany, a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Używanie protokołu Bonjour (dla komputerów Macintosh)

Wybierz opcję System Preferences (Preferencje systemowe) z menu Apple.

Kliknij ikonę Print & Fax (Drukarka i faks).

Kliknij opcję + poniżej listy Printers (Drukarki).

Wybierz nazwę drukarki, która ma zostać podłączona. com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_5. gif"/>

Gdy nazwa drukarki zostanie wyświetlona w polu Name (Nazwa), kliknij przycisk Add (Dodaj). com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_6. gif"/>

Upewnij się, że drukarka znajduje się na liście Printers (Drukarki).

Podłączanie skanera

Ustaw połączenie EPSON Scan i sprawdź wydajność.

Funkcja ta nie jest dostępna w przypadku wszystkich drukarek lub może być wyłączona.

System Windows: Kliknij przycisk Start (lub start), wybierz kolejno opcje Programs (Programy) (lub All Programs (Wszystkie programy)), EPSON, EPSON Scan, a następnie opcję EPSON Scan Settings (Ustawienia programu EPSON Scan).
W systemie Macintosh: kliknij dwukrotnie Macintosh HD, Applications (Programy), Epson Software, a następnie EPSON Scan Settings (Ustawienia programu EPSON Scan).

Jeśli skaner znajduje się na liście, ale nie można go wybrać od razu po wyświetleniu ekranu EPSON Scan Settings (Ustawienia programu EPSON Scan), należy zaczekać na zakończenie wyszukiwania.

System Windows 7/Vista: Kliknij opcję Allow (Zezwalaj) w oknie dialogowym User Account Control (Kontrola konta użytkownika).

Sprawdź, czy skaner został wybrany, wybierz Network (Sieciowe), a następnie kliknij Add (Dodaj).

Wprowadź Scanner Name (Nazwa skanera) i poczekaj na zakończenie wyszukiwania.

Wybierz adres IP skanera, a następnie kliknij OK.

Jeśli adres nie zostanie wyświetlony, sprawdź połączenie i kliknij Retry (Spróbuj ponownie) lub kliknij Enter address (Wprowadź adres) i wpisz bezpośrednio adres IP. Bezpośrednie wprowadzenie adresu IP wyłącza funkcję śledzenia adresu IP.

Wybierz skaner i kliknij Test (Testuj).

Sprawdź, czy pojawił się komunikat The connection test was successful (Test połączenia ukończony. ) i czy wyświetlona jest nazwa skanera, a następnie kliknij OK.

Konfigurowanie sieciowego gniazda kart pamięci lub urządzenia pamięci masowej USB

W niniejszej sekcji opisano, jak za pomocą panelu sterowania drukarki skonfigurować ustawienia dostępu sieciowego do gniazd kart pamięci drukarki lub podłączonych do niej urządzeń pamięci masowej USB.

Ta cecha nie jest dostępna dla wszystkich drukarek lub może być wyłączona.

Sprawdź, czy drukarka jest włączona.

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień na panelu sterowania. Może to spowodować awarię.

Ustawianie sieci w czasie trwania dostępu do karty pamięci może przerwać ten proces.

Przejdź do trybu konfiguracji.

Wybierz opcję File Sharing Setup (Konfig. udost. plik. ) (File Sharing (Udostępn. plików) w przypadku prostych paneli LCD).

Wybierz opcję USB lub Wi-Fi/Network (Wi-Fi/sieć) (USB lub Network (Sieć) w przypadku dotykowych paneli LCD, Write access from USB (Dostęp do zapisu dla USB) lub Write access from Wi-Fi/Network (Dostęp do zapisu dla Wi-Fi/sieci) w przypadku prostych paneli LCD).

Jeśli jako ustawienie współdzielenia plików wybrano opcję Wi-Fi/Network (Wi-Fi/sieć) (Write access from Wi-Fi/Network (Dostęp do zapisu dla Wi-Fi/sieci) w przypadku prostych paneli LCD), nie można zapisywać danych na karcie pamięci z poziomu komputerów podłączonych za pomocą gniazda USB. Jeśli wybrano opcję USB (Write access from USB (Dostęp do zapisu dla USB) w przypadku prostych paneli LCD), nie można zapisywać danych na karcie pamięci z poziomu komputerów podłączonych do sieci.

Jeśli do drukarki włożono kartę pamięci, może wyświetlić się komunikat ostrzegawczy. Jeśli taki komunikat się wyświetli, sprawdź jego treść i kliknij OK.

Konfigurowanie dysku sieciowego (dla systemu Windows)

Mapuj gniazdo kart pamięci drukarki lub urządzenie pamięci masowej USB jako dysk sieciowy.

Windows 7/Vista: kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje All Programs (Wszystkie programy), Accessories (Akcesoria) i Run (Uruchom).

Windows XP: kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Run (Uruchom).

Wprowadź nazwę hosta drukarki w oknie Open (Otwórz), a następnie kliknij przycisk OK.

Format wprowadzania: \\(the printer’s host name)\

W wyświetlonym oknie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB), a następnie kliknij opcję Map Network Drive (Mapuj dysk sieciowy).

MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) to domyślna fabryczna nazwa udziału.

Wybierz literę dysku z listy Drive (Dysk).

Aby móc używać dysku sieciowego po każdym uruchomieniu komputera, zaznacz pole wyboru Reconnect at logon (Połącz ponownie przy logowaniu).

Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Zmapowany napęd sieciowy zostanie wyświetlony w oknie Computer (Komputer) (lub My Computer (Mój komputer)).

Konfigurowanie dysku sieciowego (dla komputerów Macintosh)

System Mac OS X 10. 4

Otwórz Finder.

Kliknij Network (Sieć) pod paskiem Sidebar (paskiem bocznym).

Wybierz nazwę swojej drukarki, a następnie kliknij Connect (Połącz).

Na ekranie certyfikacji kliknij OK.

Ikona MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) jest wyświetlana na pulpicie.

System Mac OS X 10. 5/10. 6

Kliknij nazwę swojej drukarki w sekcji SHARED (WSPÓŁDZIELONE) na pasku Sidebar (pasku bocznym).

Kliknij dwukrotnie ikonę MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB).

Do podłączenia gniazda karty sieciowej można również wykorzystać procedurę opisaną poniżej.

Wybierz opcję Connect to Server (Połącz z serwerem) z menu Go (Idź).

Wprowadź następujący tekst w polu Server Address (Adres serwera).
cifs://xxxxxxx/MEMORYCARD (lub smb://xxxxxxx/USBSTORAGE)
smb://xxxxxxx/MEMORYCARD (lub smb://xxxxxxx/USBSTORAGE)
(gdzie xxxxxxx to nazwa drukarki w sieci)

Kliknij przycisk Connect (Połącz).

Jeśli wymagana jest nazwa użytkownika i hasło, wprowadź nazwę użytkownika i hasło ustawione dla komputera.

Mac OS X 10. 4: na pulpicie pojawi się ikona napędu sieciowego dla podłączonej karty pamięci. 6: nazwa drukarki i folder MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) pojawią się w kategorii SHARED (WSPÓŁDZIELONE)na pasku Sidebar (pasku bocznym).

W przypadku systemów Mac OS X 10. 6 miejsce, w którym wyświetlany jest folder MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) zależy od ustawień programu Finder. Folder MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) pojawia się w lokalizacji ustawionej dla opcji Connected Servers (Podłączone serwery) w menu Finder - Preferences (Preferencje).

Można użyć drukarki za pomocą bezprzewodowej lub przewodowej sieci LAN za pomocą panelu sterującego i funkcji systemu operacyjnego bez potrzeby stosowania dołączonego oprogramowania EpsonNet Setup (Program EpsonNet Setup).

Uwaga:

Funkcja połączenia sieci bezprzewodowej i metoda połączenia nie jest dostępna dla drukarek typu B. Konfiguracja drukarki typu B jest dostępna za pomocą programu EpsonNet Setup. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów drukarek, patrz Opis typów drukarek.

Niezbędne oprogramowanie

Przed użyciem drukarki należy najpierw zainstalować odpowiednie oprogramowanie, takie jak sterowniki drukarki i skanera.
Podczas podłączania drukarki do komputera po raz pierwszy, zainstaluj następujące oprogramowanie z płyty CD z oprogramowaniem za pomocą programu EasyInstall lub Software List (Lista oprogramowania).
Zobacz Instalacja oprogramowania

Sterownik drukarki

EPSON Scan

Sterownik skanera

EpsonNet Utility

Korzystając z monitora stanu Epson można monitorować drukarki w sieci

EpsonNet Print

Można tworzyć i zarządzać portem drukowania (port EpsonNet Print)

EpsonNet Setup (Program EpsonNet Setup)

Można modyfikować ustawienia sieciowe drukarki

Oprogramowanie

Opis

Procedura konfiguracji

Wykonaj poniższą procedurę, aby użyć drukarki z komputera przez sieć bezprzewodową lub przewód LAN.
Po skonfigurowaniu drukarki określ ustawienia związane z drukarką na komputerze. Szczegóły zawarte są w każdym z elementów.

Krok 1. Określ podstawowe ustawienia LAN dla drukarki (ustawienia drukarki LAN)

Określ podstawowe ustawienia (nazwa drukarki i adres IP) dla połączenia LAN. com/onlineguides/pl/bx310tx510/html_z/setpn_2. htm#s-00300-00100-00100">Określanie ogólnych ustawień sieciowych

Krok 2. Podłącz drukarkę do bezprzewodowej sieci LAN (ustawienia drukarki bezprzewodowej)

Krok 2 należy pominąć w przypadku korzystania z połączenia przewodem LAN.
Włącz funkcję bezprzewodowej sieci LAN w drukarce, dołącz do sieci bezprzewodowej i podłącz się z komputera. W zależności od metody zabezpieczeń bezprzewodowej sieci LAN istnieje kilka metod konfiguracji. Drukowanie po zakończeniu tego kroku jest niemożliwe, nawet jeśli drukarka została rozpoznana przez komputer.

Krok 3. Rejestrowanie drukarki za pomocą komputera (Tworzenie protokołów określania i portu drukowania)

Zarejestruj drukarkę w komputerze. Określ protokoły komunikacji i utwórz port drukowania. (Port drukowania działa jako łącznik do wysyłania danych drukowania do drukarki).
Można ustawić następujące porty drukowania jako protokoły komunikacji zgodne z drukarką.

Protokół

Windows

Macintosh

Typ ustawienia

Automatyczne śledzenie adresu IP

Referencja

Standard TCP/IP

Y

T

Przy tworzeniu portu drukowania wybierz Panel Sterowania > Druk. i faksy > Dodaj drukarkę.

Wył.

Używanie programu EpsonNet Print (dla systemu Windows)

N

Wł.

EPSON TCP/IP

Wybierz przy rejestracji z Listy drukarek, Centrum drukowania lub Druk. i faksy.

Dodawanie drukarki (dla Mac OS X)

Bonjour (Mac OSX 10. 4. x lub nowszy)
/Rendezvous (Mac OS X 10. 3. x)

*: Kiedy funkcja DHCP routera jest włączona i prywatny adres IP jest automatycznie alokowany, zdarza się, że adres IP różni się w zależności od kolejności włączania sprzętu. Automatyczne śledzenie adresu IP to funkcja rozpoznająca drukarkę, nawet jeśli jej adres IP zostanie zmieniony przez funkcję DHCP.

Krok 4: Rejestracja skanera w komputerze (EPSON Scan network setup)

Aby skonfigurować program EPSON Scan i używać skanera w sieci, należy go zarejestrować w komputerze. htm#s-00300-00200-00200-00200">Podłączanie skanera

Krok 5: Ustawienia sieciowe gniazda kart pamięci

Ustaw, w jaki sposób karta pamięci jest obsługiwana w sieci (dotyczy tylko modeli wyposażonych w gniazdo kart pamięci). com/onlineguides/pl/bx310tx510/html_z/setpn_8. htm#s-00300-00300">Konfigurowanie gniazda karty sieciowej

Projektor laserowy 3LCD o rozdzielczości Full HD z modułem bezprzewodowym WiFi + Miracast

Model EB-L200F to wyposażony w liczne funkcje, uniwersalny projektor laserowy Full HD, który idealnie nadaje się zarówno do zastosowań biznesowych, jak i edukacyjnych czy rozrywkowych. Dzięki jasności 4. 500 lumen, technologii 3LCD oraz wysokiej rozdzielczości Full HD 1920x1080 (z obsługą sygnału HDMI Ultra HD i 4K) projektor zapewnia jasny, czytelny i dynamiczny obraz w pomieszczeniach o różnej wielkości i przeznaczeniu. Sale konferencyjne i prezentacyjne, audytoria i sale lekcyjne, ośrodki kultury i świetlice, wystawy i muzea, reklama wizualna na witrynach i innych nośnikach czy też kino plenerowe lub w ogrodzie zimowym - projektor Epson EB-L200F sprawdzi się w każdym z tych miejsc i zastosowań, w środowiskach o różnej jasności, wyświetlając skalowalny obraz o przekątnej nawet do 500 cali.

Do wyświetlania reklam oraz przy organizacji różnego rodzaju wystaw warto wykorzystać harmonogram pracy automatycznej, który umożliwi zaprogramowanie maksymalnie 30 zdarzeń oraz automatyczne uruchomienie projektora na wybranym źródle sygnału zgodnie z założonymi regułami czasowymi - wówczas EB-L200F pracuje niemal autonomicznie, dodatkowo ograniczając koszty obsługi. Niewielkie gabaryty i waga umożliwiają używanie tego rzutnika nie tylko w stałej instalacji, ale również jako urządzenie przenośne, a różne opcje łączności przewodowej i bezprzewodowej dają wiele możliwości połączenia z dowolnym źródłem sygnału.

Wyższy poziom prezentacji

Epson EB-L200F to doskonale skonstruowany projektor laserowy Full HD, pozwalający osiągnąć poziom wydajności i niezawodności technologii laserowej przy zachowaniu przystępnego kosztu zakupu. Technologia 3LCD oraz wysoki współczynnik kontrastu 2. 500. 000:1 umożliwiają wyświetlanie całkowicie pozbawionych tzw. "efektu tęczy", jasnych i wyraźnych obrazów w niemal każdym środowisku pracy, co ogranicza zmęczenie wzroku oraz podtrzymuje zainteresowanie i zaangażowanie odbiorców prezentacji. Wszystko to sprawia, że EB-L200F idealnie sprawdzi się zarówno w nowych instalacjach, jak też na wymianę za starsze modele projektorów lampowych. Jasność na poziomie 4. 500 lumen jest wystarczająca do średniej wielkości oraz dość dużych pomieszczeń, nawet jeśli są jasne i mocno oświetlone.

Doskonałym argumentem do zastosowania projektora laserowego Epson EB-L200F w wielu niestandardowych instalacjach czy w różnych kreatywnych projektach jest możliwość zamontowania pod dowolnym kątem - można go obracać zarówno w pionie jak i w poziomie, wystarczy tylko zapewnić dostęp powietrza do otworów wentylacyjnych. Jeśli masz ciekawy pomysł, potrzebujesz wyświetlać obraz na suficie albo na podłodze, a może na ścianie ale w formacie pionowym, albo skośnie, albo... zresztą sam pomyśl jak kreatywnie wykorzystać możliwości tego wyjątkowego projektora.

Epson EB-L200F nadaje się nie tylko do stałych instalacji - niewielka waga oraz kompaktowe rozmiary obudowy umożliwiają również mobilne używanie tego modelu, a wygodne przenoszenie oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami ułatwi opcjonalna torba transportowa ELPKS71 (dostępna odrębnie, nie wchodzi w skład niniejszej oferty). com/s360/11c7b8/f17c73d24237bae6dfb59d373b4b 360w, https://a. com/s720/11c7b8/f17c73d24237bae6dfb59d373b4b 720w, https://a. com/s1024/11c7b8/f17c73d24237bae6dfb59d373b4b 1024w, https://a. com/s1440/11c7b8/f17c73d24237bae6dfb59d373b4b 1440w" sizes="100vw" width="1919px"/>

Łatwe przesyłanie strumieniowe

Zaawansowane funkcje przesyłania strumieniowego oraz udostępniania treści znacznie ułatwiają i upraszczają prezentację materiałów. Projektor Epson EB-L200F daje szerokie możliwości korzystania z wbudowanych funkcji przewodowej i bezprzewodowej sieci LAN (prezentacja z różnych urządzeń i systemów operacyjnych) oraz funkcji Screen Mirroring w technologii Miracast (prezentacja z komputerów Windows i urządzeń mobilnych Android). Szczególnie łatwa i funkcjonalna w użytkowaniu jest technologia Miracast, która umożliwia płynne bezprzewodowe wyświetlanie nie tylko obrazów statycznych ale także materiałów wideo.

Wbudowane w projektorze Epson EB-L200F funkcje bezprzewodowe umożliwiają zastosowanie tego urządzenia w miejscach, gdzie nie da się doprowadzić okablowania sygnałowego. Jeśli pomieszczenie ma charakter zabytkowy, albo jest tuż po remoncie, albo nie ma technicznych lub architektonicznych możliwości doprowadzenia okablowania od źródła sygnału (np. HDMI lub VGA) to wystarczy podłączyć projektor do zasilania 230V (można w tym celu wykorzystać przyłącze do punktu oświetleniowego lub puszki elektrycznej), a sygnał ze źródła do projektora wysyłać bezprzewodowo. com/s360/112ccc/cbff0a0840b8b67b5a5a38199431 360w, https://a. com/s720/112ccc/cbff0a0840b8b67b5a5a38199431 720w, https://a. com/s1024/112ccc/cbff0a0840b8b67b5a5a38199431 1024w, https://a. com/s1440/112ccc/cbff0a0840b8b67b5a5a38199431 1280w" sizes="100vw" width="1280px"/>

Idealny zamiennik dla starego projektora lampowego

Nowoczesna, lekka i kompaktowa konstrukcja modelu Epson EB-L200F (w porównaniu do konkurencyjnych rzutników laserowych o podobnej jasności) w połączeniu ze świeżym i estetycznym wzornictwem obudowy sprawiają, że projektor ten jest bardzo chętnie wybierany na wymianę za urządzenia zainstalowane wcześniej w pomieszczeniach o różnej wielkości i przeznaczeniu. W niewielkich czy średnich salach zamiana starego projektora lampowego na EB-L200F spowoduje zdecydowane ulepszenie instalacji, poprzez poprawienie praktycznie wszystkich parametrów obrazu, tj. jasności, kontrastu i ostrości, rozdzielczości i czytelności szczegółów, wierności i soczystości wyświetlanych barw - przeskok jakościowy często jest wręcz niewiarygodny! Montując projektor Epson EB-L200F w pomieszczeniach dość jasnych, średniej wielkości oraz dużych, w miejsce starych i wyeksploatowanych instalacyjnych modeli lampowych, uzyskasz doskonałą jakość i ostrość obrazu, niewielkim kosztem zapewniając parametry prezentacji adekwatne do miejsca instalacji. A jeśli potrzebujesz niedrogiego projektora do wielkiej sali z ogromnym ekranem, ale warunki oświetleniowe w tej sali są odpowiednio kontrolowane (możliwe jest zapewnienie lekkiego półmroku) to EB-L200F także z łatwością da sobie radę, umożliwiając uzyskanie obrazu o przekątnej nawet do 500 cali (około 11m x 6m).

Należy mieć na uwadze, że wymiana starego lampowego projektora na nowego Epsona EB-L200F oprócz poprawienia parametrów obrazu czy uzyskania nowych funkcjonalności (np. prezentacji bezprzewodowych) przyniesie także ewidentne oszczędności na kosztach eksploatacyjnych oraz brak przestojów związanych z awariami lampy. Laserowe źródło światła ma niezwykle długą trwałość (standardowo do 20. 000 godzin, do 30. 000 godzin w trybie oszczędnym), a degradacja jasności lasera następuje wielokrotnie wolniej niż w przypadku tradycyjnej lampy UHP - po takiej wymianie jasność obrazu przez bardzo długi czas pozostanie na wysokim poziomie, a dodatkowo uniknie się niemałych i powtarzalnych kosztów zakupu oraz wymiany lamp w projektorze. com/s360/11f69c/db64c70a48a4ae2d3bce83fd19e7 360w, https://a. com/s720/11f69c/db64c70a48a4ae2d3bce83fd19e7 720w, https://a. com/s1024/11f69c/db64c70a48a4ae2d3bce83fd19e7 1024w, https://a. com/s1440/11f69c/db64c70a48a4ae2d3bce83fd19e7 1280w" sizes="100vw" width="1280px"/>

Epson EB-L200F - kluczowe cechy

>> wyraziste obrazy i jasne kolory - laserowe źródło światła o jasności 4. 500 lumenów oraz technologia 3LCD zapewniają doskonałą czytelność obrazu nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach

>> uniwersalność zastosowań - skalowalny obraz Full HD o przekątnej od 40 cali do 500 cali oraz współczynnik kontrastu 2. 000:1 gwarantują żywe i realistyczne obrazy oraz głębokie czernie na ekranach o różnej wielkości

>> elastyczna instalacja - korekcja trapezu w pionie i w poziomie, korekcja geometrii obrazu Quick Corner oraz zoom optyczny x1, 62 pozwolą na dopasowanie do niemal każdego miejsca montażu

>> łatwe przesyłanie strumieniowe - bezprzewodowa sieć LAN oraz funkcja Screen Mirroring w technologii Miracast umożliwią używanie projektora bez doprowadzania okablowania sygnałowego

>> funkcje ułatwiające współpracę - aplikacja iProjection oraz funkcja dzielenia ekranu i równoczesnego wyświetlania obrazu z czterech źródeł ułatwią współpracę kilku prezenterów

>> harmonogram pracy automatycznej - zaprogramowanie harmonogramu maksymalnie 30 zdarzeń umożliwi ich automatyczne uruchomienie zgodnie z założonymi regułami czasowymi i wybranym źródłem sygnału

 • System projekcyjny: technologia 3LCD
 • Panel LCD: 0, 62 cala z C2 Fine
 • Natężenie światła barwnego: 4. 500 lumen / 3. 150 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15. 4
 • Natężenie światła białego: 4. 150 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2020
 • Rozdzielczość / format obrazu: Full HD 1080p 1920x1080 / 16:9
 • Maksymalna rozdzielczość sygnału wejściowego HDMI: Ultra HD 3840x2160 oraz 4K 4096x2160
 • Współczynnik kontrastu: 2. 000:1
 • Źródło światła: laser
 • Żywotność źródła światła: 20. 000 godzin / 30. 000 godzin (w trybie oszczędnym)
 • Korekcja trapezu: automatycznie pionowo ±30° / ręcznie poziomo ±30°
 • Przetwarzanie wideo: 10 Bit
 • Odwzorowanie kolorów: do 1, 07 mld kolorów
 • Współczynnik projekcji: 1, 33:1 - 2, 16:1
 • Zoom optyczny: ręczny x1, 62
 • Rozmiar projekcji: przekątna obrazu 40 cali do 500 cali
 • Fokus (ostrość): ręcznie
 • Przesunięcie (offset): 10:1
 • Przyłącza: 2x wejście HDMI (HDCP 2. 2), 2x wejście VGA (jedno przełączane z wyjściem VGA), wejście Composite Vieo, 2x wejście audio mini-jack stereo, wejście audio 2xRCA, wejście mikrofonu, wyjście VGA (przełączane z wejściem VGA2), wyjście audio mini-jack stereo, złącze USB 2. 0 typu A, złącze USB 2. 0 typu B, złącze RS-232C, złącze Ethernet RJ-45, bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802. 11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Miracast
 • Funkcje: suwak wyłączania obrazu i dźwięku, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, logo użytkownika z możliwością personalizacji, natychmiastowe włączanie / wyłączanie, kopiowanie OSD, prezentacja PC Free, korekcja Quick Corner, udostępnianie ekranu, funkcja podziału ekranu, aplikacja iProjection, konfiguracja iProjection kodem QR
 • Kontrola projektora przez systemy sterowania: AMX, Crestron (sieć), Control4, Extron IP Link oraz inne
 • Zużycie energii: 254 W / 193 W (tryb ekonomiczny) / 0, 5 W (tryb czuwania)
 • Wymiary: 325‎ x 299 x 90 mm (szerokość x głębokość x wysokość, bez wystających elementów)
 • Waga: 4, 1 kg
 • Poziom szumu: tryb normalny 37 dB (A) / tryb ekonomiczny 28 dB (A)
 • Wbudowany głośnik: 16 W
 • Wyposażenie w zestawie: pilot z bateriami, kabel zasilający, kabel HDMI
 • Opcje (nie wchodzą w skład zestawu): panel przyłączeniowo-sterowniczy ELPCB03, miękka torba transportowa ELPKS71, uchwyt sufitowy (różne warianty i długości)
 • Preferowane zastosowania: sale konferencyjne różnej wielkości, sale lekcyjne i audytoria, przestrzeń do współpracy grupowej
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy / do 12. 000 godzin (co wcześniej)

UWAGA: oferowana cena dotyczy jednej sztuki projektora; grafika na listingu ofert (miniatura) przedstawia dwie fotografie tego samego produktu - jedna wykonana z przodu obudowy, druga wykonana z tyłu obudowy (panel z przyłączami). com/s360/11a9d0/5bfa2a8c4ffe956522a9f652a1bd 360w, https://a. com/s720/11a9d0/5bfa2a8c4ffe956522a9f652a1bd 720w, https://a. com/s1024/11a9d0/5bfa2a8c4ffe956522a9f652a1bd 1024w, https://a. com/s1440/11a9d0/5bfa2a8c4ffe956522a9f652a1bd 1280w" sizes="100vw" width="1280px"/>

AKCESORIA - odpowiednich akcesoriów opcjonalnych (ekranów, uchwytów, kabli itp. ) szukaj w innych naszych ofertach na Allegro.

TERMINY PŁATNOŚCI - dla szkół, przedszkoli, jednostek administracji publicznej oraz samorządowej udzielamy terminów płatności.

POMOC W DOBORZE SPRZĘTU - optymalne efekty można osiągnąć właściwie dobierając sprzęt do planowanego zastosowania oraz przewidywanych warunków użytkowania; jeżeli masz jakiekolwiek zapytania bądź wątpliwości skorzystaj z opcji "pytanie do sprzedającego" albo napisz maila lub zadzwoń, zweryfikujemy czy oferowany tutaj sprzęt spełni Twoje oczekiwania.

MONTAŻ SPRZĘTU - niniejsza oferta nie obejmuje usługi montażu sprzętu, konfiguracji itp., a jedynie samo urządzenie z wybraną formą dostawy.

Podręcznik konfiguracji Quick Start Epson Eb L200f

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji Quick Start Epson Eb L200f

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji Quick Start Epson Eb L200f