Instrukcja montażu i lista części Aeg Sdb51421as

Instrukcje montażu i listy części są niezwykle ważne przy instalowaniu i użytkowaniu produktów Aeg. Model Sdb51421as jest przykładem produktu, który wymaga instrukcji montażu i listy części, aby użytkownik mógł prawidłowo go zainstalować i użytkować. Instrukcja montażu i lista części Aeg Sdb51421as zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące montażu produktu, w tym wymagane narzędzia i materiały, a także listę części zawartych w zestawie produktu. Instrukcja montażu i lista części powinny być uważnie przestudiowane przed rozpoczęciem montażu produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i poprawne użytkowanie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i lista części Aeg Sdb51421as

Cenimy Twoją prywatność

Nasza strona internetowa wymaga plików cookies do poprawnego działania.

Używamy ich również do analizy ruchu, co pozwala nam ulepszać jej funkcjonalność oraz treść. Wyrażenie zgody na "wszystkie pliki cookies" przyczyni się do dalszego rozwoju naszej witryny.

Aby kontynuować musisz wybrać rodzaj plików cookies, z których możemy korzystać.

Akceptuję wymagane cookies

Więcej informacji

Akceptuję wszystkie cookies

1 Instrukcja montażu i serwisu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Vitodens 100-W Typ WB1C, 6, 5 do 35, 0 kw Gazowy kocioł kondensacyjny, wiszący Wersja na gaz ziemny i płynny Wskazówki dotyczące ważności, patrz ostatnia strona VITODENS 100-W 1/2012 Proszę zachować!

2 Wskazówki bezpieczeństwa Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych. Objaśnienia do wskazówek bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo Ten znak ostrzega przed niebezpieczeństwem zranienia.! Uwaga Ten znak ostrzega przed stratami materialnymi i zanieczyszczeniem środowiska. Wskazówka Tekst oznaczony słowem Wskazówka zawiera dodatkowe informacje. Przeznaczenie Niniejsza instrukcja skierowana jest wyłącznie do wykwalifikowanego personelu. Prace przy instalacji gazowej może wykonywać wyłącznie instalator posiadający odpowiednie uprawnienia zakładu gazowniczego. Prace na podzespołach elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel. Pierwsze uruchomienie powinien przeprowadzić sprzedawca urządzenia lub wyznaczona przez niego osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Przepisy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ustawowych przepisów o ochronie środowiska, przepisów zrzeszeń zawodowo-ubezpieczeniowych, stosownych przepisów bezpieczeństwa DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF i VDE Jeżeli występuje zapach gazu Niebezpieczeństwo Ulatniający się gaz może spowodować eksplozję, a w jej następstwie ciężkie obrażenia. Nie palić! Nie dopuszczać do powstania otwartego ognia i tworzenia się iskier. Pod żadnym pozorem nie włączać ani nie wyłączać oświetlenia i urządzeń elektrycznych. Zamknąć zawór odcinający gaz. Otworzyć okna i drzwi. Ewakuować osoby z obszaru zagrożenia. Po opuszczeniu budynku zawiadomić zakład gazowniczy i energetyczny. Zasilanie prądowe budynku przerwać z bezpiecznego miejsca (z miejsca poza budynkiem). Podczas prac należy przestrzegać 2

3 Wskazówki bezpieczeństwa Wskazówki bezpieczeństwa (ciąg dalszy) Jeżeli występuje zapach spalin Niebezpieczeństwo Wdychanie spalin może powodować zatrucia zagrażające życiu i zdrowiu. Wyłączyć instalację grzewczą z eksploatacji. Przewietrzyć pomieszczenie kotłowni. Zamknąć drzwi prowadzące do pomieszczeń mieszkalnych. Prace przy instalacji Jeśli instalacja zasilana jest gazem, zamknąć zawór odcinający gaz i zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem. Odłączyć instalację od napięcia elektrycznego (np. za pomocą oddzielnego bezpiecznika lub wyłącznika głównego) i sprawdzić jego brak w obwodach. Zabezpieczyć instalację przed przypadkowym włączeniem. Uwaga! Wyładowania elektrostatyczne mogą doprowadzić do uszkodzenia podzespołów elektronicznych. Przed rozpoczęciem prac należy zetknąć uziemione obiekty, np. rury grzewcze i przewodzące wodę, w celu odprowadzenia naładowania statycznego. Prace naprawcze! Uwaga Naprawianie podzespołów spełniających funkcje zabezpieczające zagraża bezpieczeństwu eksploatacji instalacji. Uszkodzone części muszą być wymienione na oryginalne części firmy Viessmann. Elementy dodatkowe, części zamienne i szybkozużywalne Uwaga! Części zamienne i szybkozużywalne, które nie zostały sprawdzone wraz z instalacją, mogą zakłócić jej prawidłowe funkcjonowanie. Montaż nie dopuszczonych elementów oraz nieuzgodnione zmiany konstrukcyjne mogą obniżyć bezpieczeństwo pracy instalacji i spowodować ograniczenie praw gwarancyjnych. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy Viessmann lub części przez tę firmę dopuszczone. 3

4 Spis treści Instrukcja montażu Informacje ogólne Informacja o wyrobie... 6 Informacje wstępne... 6 Prace montażowe Montaż kotła grzewczego i przyłączy Otwieranie obudowy regulatora Przyłącza elektryczne Instrukcja serwisowa Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja Czynności robocze Pierwsze uruchomienie, przegląd i konserwacja Kolejne kroki w czynnościach roboczych Usuwanie usterek Przebieg funkcji i możliwe usterki Sygnalizacja usterki na wyświetlaczu Prace naprawcze Zmiana rodzaju gazu Zmiana z gazu płynnego na gaz ziemny Regulator Funkcje i warunki eksploatacyjne przy regulacji sterowanej pogodowo Schematy Schemat przyłączy i okablowania Wykazy części Zamawianie części Przegląd podzespołów Podzespoły elementów obudowy Podzespół elementu grzewczego Podzespoły palnika Podzespół hydrauliki Podzespół hydrauliki obiegu Podzespół hydrauliki, uniwersalny Podzespół regulatora Pozostałe podzespoły Dane techniczne Spis treści

5 Spis treści Spis treści (ciąg dalszy) Poświadczenia Deklaracja zgodności Wykaz haseł

6 Informacje ogólne Informacja o wyrobie Vitodens 100-W, WB1C Przystosowany do eksploatacji z gazem ziemnym. Informacje wstępne Przygotowania do montażu kotła grzewczego Wymiary i przyłącza A B C D E F A Zasilanie instalacji grzewczej 6 B Gazowy kocioł kondensacyjny: Zasilanie podgrzewacza Gazowy, dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny: CWU

7 Informacje ogólne Informacje wstępne (ciąg dalszy) C Przyłącze gazu D Gazowy kocioł kondensacyjny: Powrót podgrzewacza Gazowy, dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny: Zimna woda użytkowa E Powrót instalacji grzewczej F Odpływ kondensatu/odpływ zaworu bezpieczeństwa: przewód z tworzywa sztucznego 7 22 mm Montaż 7

8 Informacje ogólne Informacje wstępne (ciąg dalszy) Montaż uchwytu ściennego 250 Ø10 A A Szablon montażowy kotła Vitodens 8

9 Informacje ogólne Informacje wstępne (ciąg dalszy) 1. Dołączony szablon montażowy zamocować na ścianie. 2. Zaznaczyć otwory na kołki. 3. Wywiercić otwory 7 10 mm i włożyć w nie załączone kołki. 4. Zamocować uchwyt ścienny przy pomocy załączonych śrub. Montaż urządzenia pomocniczego przy montażu lub ramy montażowej Instrukcja montażu urządzenia pomocniczego przy montażu lub ramy montażowej Montaż Przygotowanie przyłączy Uwaga! Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, wszystkie przewody rurowe należy podłączyć bez naprężeń montażowych. 1. Przygotować przyłącza po stronie wodnej. Przepłukać instalację grzewczą. Przygotować przyłącze gazu. Przygotować przyłącza elektryczne. Przewód zasilający NYM-J 3 x 1, 5 mm 2. Przewody wyposażenia dodatkowego: NYM-O 2-żyłowy min. 0, 5 mm 2. 9

10 Prace montażowe Montaż kotła grzewczego i przyłączy Demontaż osłony przedniej i wieszanie kotła grzewczego x 1. Poluzować śruby na spodzie kotła grzewczego, nie wykręcać ich całkowicie. Zawiesić kocioł na uchwycie ściennym. Zdjąć osłonę przednią. 10

11 Prace montażowe Montaż kotła grzewczego i przyłączy (ciąg dalszy) Montaż przyłączy po stronie wody Montaż armatury znajdującej się po stronie wody grzewczej i użytkowej - patrz oddzielna instrukcja montażu. Montaż A B C D E z z A Zasilanie instalacji grzewczej B Gazowy kocioł kondensacyjny: Zasilanie podgrzewacza Gazowy, dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny: CWU C Przyłącze gazu D Gazowy kocioł kondensacyjny: Powrót podgrzewacza Gazowy, dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny: Zimna woda użytkowa E Powrót instalacji grzewczej Przyłącze gazu 1. Zawór odcinający gaz podłączyć do przyłącza A. A 11

12 Prace montażowe Montaż kotła grzewczego i przyłączy (ciąg dalszy) 2. Przeprowadzić kontrolę szczelności. Wskazówka Do kontroli szczelności stosować wyłącznie odpowiednie i dozwolone środki wykrywające nieszczelności (EN 14291) oraz urządzenia. Środki do wykrywania nieszczelności, zawierające niewłaściwe składniki (np. azotyny, siarczki), mogą powodować szkody materialne. Po zakończeniu kontroli usunąć resztki środka wykrywającego nieszczelności. Uwaga! Zbyt wysokie ciśnienie kontrolne może spowodować uszkodzenia kotła grzewczego i armatury gazowej. Maks. nadciśnienie próbne 150 mbar. Przy wyższym ciśnieniu wytworzonym w celu lokalizacji nieszczelności należy odłączyć kocioł grzewczy i armaturę gazu od głównego przewodu (poluzować złącze śrubowe). Odpowietrzyć rurę gazową. 12

13 Prace montażowe Montaż kotła grzewczego i przyłączy (ciąg dalszy) Przyłącze zaworu bezpieczeństwa i odpływu kondensatu Przewód kondensatu A przyłączyć ze spadkiem i wentylacją rury do sieci kanalizacyjnej. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ścieków. Wskazówka Przed uruchomieniem napełnić syfon wodą. A Napełnianie syfonu wodą Przyłącze spalin napełnić min. 0, 3 l wody. Uwaga! Z przewodu odpływowego przyłącza kondensatu mogą przy pierwszym uruchomieniu ulatniać się spaliny. Przed uruchomieniem koniecznie napełnić syfon wodą. Montaż 13

14 Prace montażowe Montaż kotła grzewczego i przyłączy (ciąg dalszy) Przyłącze spalin i powietrza doprowadzanego Przyłączyć przewód spalin/powietrza dolotowego. Instrukcja montażu systemu spalin. Otwieranie obudowy regulatora x 1. 2x 14

15 Prace montażowe Otwieranie obudowy regulatora (ciąg dalszy)! Uwaga Wyładowania elektrostatyczne mogą doprowadzić do uszkodzenia podzespołów elektronicznych. Przed rozpoczęciem prac należy dotknąć uziemionych obiektów, np. rur grzewczych i wodociągowych, w celu odprowadzenia ładunków statycznych. Przyłącza elektryczne Wskazówka dotycząca podłączania wyposażenia dodatkowego Podłączając wyposażenie dodatkowe, należy stosować się do załączonych, oddzielnych instrukcji montażu. Montaż X21 X7 GAS PUMP FAN D X1 X20? L N 1 L N C% E F A OT B 15

16 Prace montażowe Przyłącza elektryczne (ciąg dalszy)% Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu (wtyk na wiązce przewodów poza regulatorem) Wskazówka Gazowy kocioł kondensacyjny bez pojemnościowego podgrzewacza wody: Przy eksploatacji bez pojemnościowego podgrzewacza wody ustawić pokrętło tw na 0. A Tylko przy eksploatacji pogodowej: Czujnik temperatury zewnętrznej (wyposażenie dodatkowe) B Urządzenie Open Therm Przy przyłączaniu usunąć mostek D. C Przewód przyłączeniowy (wyposażenie dodatkowe) D Mostek E Przyłącze elektryczne (230 V, 50 Hz). Patrz strona 17. F Vitotrol 100 Przy przyłączaniu usunąć mostek D. Oddzielna instrukcja montażu Wlot na przewody B A A Przewód zasilający, przewód przyłączeniowy modułu zdalnego sterowania B Przewody niskiego napięcia (przewody czujników) 16

17 Prace montażowe Przyłącza elektryczne (ciąg dalszy) Czujnik temperatury zewnętrznej (wyposażenie dodatkowe) 1. Włożyć do gniazda X21 dostarczony z czujnikiem temperatury zewnętrznej przewód przyłączeniowy. Przyłączyć czujnik temperatury zewnętrznej do zacisków 3 i 4. Przyłącze elektryczne Przepisy i wytyczne Niebezpieczeństwo Nieprawidłowo wykonane instalacje elektryczne mogą prowadzić do porażenia prądem oraz do uszkodzenia urządzeń. Przyłącze elektryczne i zabezpieczenia (np. układ FI) wykonać zgodnie z następującymi przepisami: IEC Przepisy VDE (Niemcy) Techniczne Warunki Przyłączeniowe lokalnego zakładu energetycznego (ZE) Na przewodzie zasilającym musi znajdować się wyłącznik o min. rozwartości styku wynoszącej 3 mm, który jednocześnie przerwie dopływ napięcia do wszystkich nieuziemionych przewodów. Dodatkowo zaleca się instalację uniwersalnego wyłącznika różnicowoprądowego (FI klasa B) do prądów stałych (uszkodzeniowych), które mogą powstać na skutek działania efektywnych energetycznie środków roboczych. Zasilający przewód elektryczny zabezpieczyć bezpiecznikiem maks. 16 A. Niebezpieczeństwo Nieprawidłowe przyporządkowanie żył może spowodować poważne obrażenia i doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Nie zamieniać miejscami żył L1 i N. Niebezpieczeństwo Jeżeli podzespoły instalacji nie zostały uziemione, w razie uszkodzenia instalacji elektrycznej istnieje ryzyko porażenia prądem. Urządzenie oraz przewody rurowe muszą być połączone z uziemieniem budynku. Montaż 17

18 Prace montażowe Przyłącza elektryczne (ciąg dalszy) Układanie przewodów przyłączeniowych i zamykanie obudowy regulatora Uwaga! Przewody przyłączeniowe mogą ulec uszkodzeniu, jeżeli będą stykać się z gorącymi podzespołami. Przy samodzielnym układaniu i mocowaniu przewodów przyłączeniowych należy zwracać uwagę na to, aby nie zostały przekroczone maksymalne dopuszczalne temperatury przewodów

19 Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja Czynności robocze Pierwsze uruchomienie, przegląd i konserwacja Szczegółowe wskazówki dotyczące czynności roboczych znajdują się na podanych stronach Czynności robocze przy pierwszym uruchomieniu Czynności robocze podczas przeglądu technicznego Czynności robocze przy konserwacji Strona 1. Napełnianie instalacji grzewczej Odpowietrzanie kotła grzewczego przez przepłukanie Zmiana na eksploatację z gazem płynnym Dopasowanie mocy palnika do instalacji spalinowej Redukcja maks. mocy grzewczej Kontrola zawartości CO Demontaż palnika Kontrola uszczelki palnika i promiennika Kontrola i ustawienie elektrody Czyszczenie powierzchni grzewczych Kontrola odpływu kondensatu i czyszczenie syfonu Montaż palnika Kontrola przeponowego naczynia zbiorczego oraz ciśnienia w instalacji Kontrola szczelności wszystkich przyłączy po stronie wody grzewczej i użytkowej 15. Kontrola mocowania przyłączy elektrycznych 16. Kontrola szczelności przewodów gazowych pod ciśnieniem roboczym Serwis 17. Montaż osłony przedniej Przeszkolenie użytkownika instalacji

20 Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja Kolejne kroki w czynnościach roboczych Napełnianie instalacji grzewczej Uwaga! Nieodpowiednia woda do napełniania powoduje wzmożone odkładanie się osadu oraz korozję, co może prowadzić do uszkodzenia kotła. Przed napełnieniem dokładnie przepłukać instalację grzewczą. Napełniać tylko wodą o jakości wody użytkowej. Wodę do napełniania o twardości powyżej 16, 8 dh (3, 0 mmol/l) należy zdemineralizować. Do wody do napełniania można dodać środek przeciw zamarzaniu przeznaczony do instalacji grzewczych. Włączyć napięcie zasilania. r 3. Przestawić pokrętło rt w lewo do oporu na krócej niż 2 s, a następnie cofnąć je do prawego zakresu regulacji. Na wyświetlaczu pojawia się SERV, r i w. Funkcja napełniania jest aktywna. Po 20 min lub po wyłączeniu wyłącznika zasilania funkcja zostaje automatycznie zakończona. 20

21 Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja Kolejne kroki w czynnościach roboczych (ciąg dalszy) B C A 4. Otworzyć zawory odcinające A i (jeśli jest zamontowany) B. 5. Podłączyć przewód do napełniania do zaworu kurkowego C i odkręcić zawór C. 6. Napełnić instalację grzewczą (Minimalne ciśnienie w instalacji > 0, 8 bar). 7. Zamknąć zawór kurkowy C. close open Serwis 21

22 Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja Kolejne kroki w czynnościach roboczych (ciąg dalszy) Odpowietrzanie kotła grzewczego przez przepłukanie A 1. Połączyć przewód odpływowy przy zaworze odcinającym A z przyłączem ściekowym. Zamknąć zawór odcinający B. Otworzyć zawory kurkowe A i C, a następnie tak długo przepłukiwać kocioł, wykorzystując ciśnienie w sieci, aż zanikną odgłosy uchodzącego powietrza. Zamknąć najpierw zawór kurkowy A, a następnie zawór C. Wyregulować ciśnienie robocze 0, 8 bar za pomocą zaworu C. Otworzyć zawór odcinający B. C B 7. Wyciągnąć i przechować przewód odpływowy. Zmiana na eksploatację z gazem płynnym Po dostawie kocioł grzewczy ustawiony jest na eksploatację na gaz ziemny. Do celów eksploatacji z gazem płynnym należy wymienić dyszę gazu i zmienić na regulatorze rodzaj gazu. Osobna instrukcja montażu. Przestawianie z gazu płynnego na gaz ziemny - patrz strona 54. Dopasowanie mocy palnika do instalacji spalinowej Aby dopasować moc palnika do długości przewodu spalin instalacji, można ustawić współczynnik korekty. Włączyć zasilanie wyłącznikiem. 22

23 Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja Kolejne kroki w czynnościach roboczych (ciąg dalszy) 2. Przestawić oba pokrętła tw i tr równocześnie na pozycję środkową. Na wyświetlaczu pojawi się SERV. Wymagany współczynnik korekty dla podłączonej instalacji spalinowej znajduje się w poniższej tabeli. Przestawić pokrętło tw na maks. 2 s w lewy górny obszar. Na wyświetlaczu pojawiają się r, w, A, a ustawiony współczynnik korekty miga. Fabrycznie ustawiony jest współczynnik Pokrętłem tr ustawić wymagany współczynnik korekty maks. na 15 s. r 6. Jeśli wartość przestanie migać, ustawiony współczynnik korekty został zapisany i regulator ponownie przechodzi do trybu eksploatacji normalnej. Współczynnik korekty System spalin Znamionowa moc cieplna (kw) Maks. długość przewodu (m) Eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z, 5 18, pomieszczenia technicznego 7 60 mm Eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz 7 60/100 mm współosiowo, Serwis 23

24 Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja Kolejne kroki w czynnościach roboczych (ciąg dalszy) Współczynnik korekty Eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z, 5 18, zewnątrz 7 60/60 mm równolegle Przestrzegać maks. długości przewodu spalin podanych w cenniku. Jeśli maks. długości przewodu spalin podane w cenniku zostaną przekroczone, konieczne jest przeprowadzenie kontroli poprawności działania. Redukcja maks. mocy grzewczej Maks. moc grzewczą można zredukować odpowiednio do wymogów instalacji. Przestawić pokrętło tr w prawo do oporu na krócej niż 2 s, a następnie cofnąć je do prawego zakresu regulacji. Na wyświetlaczu pojawia się SERV i A. r 24

25 Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja Kolejne kroki w czynnościach roboczych (ciąg dalszy) 3. Ustawić pokrętłem tr żądaną maks. moc grzewczą. Na wyświetlaczu migają słupki ustawionej mocy cieplnej. A 6 0 C Położenie 1 (1 słupek) = dolna moc cieplna. Położenie 6 (5 słupków) = górna moc cieplna. Sprawdzić ustawioną moc cieplną, wykonując pomiar przepływu gazu. Zastosować ustawioną moc cieplną: przestawić pokrętło tw w prawo do oporu na krócej niż 2 s, a następnie cofnąć je do prawego zakresu regulacji. Podczas przejmowania wartości na wyświetlaczu pojawia się Wyłączyć kocioł. Serwis Kontrola zawartości CO 2 Wskazówka Do eksploatacji urządzenia stosować tylko czyste powietrze do spalania, aby uniknąć zakłóceń w pracy i uszkodzeń. 25

26 Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja Kolejne kroki w czynnościach roboczych (ciąg dalszy) 01. Podłączyć analizator spalin do otworu spalin A na elemencie przyłączeniowym kotła. 02. Uruchomić kocioł grzewczy i sprawdzić szczelność instalacji. A Niebezpieczeństwo Ulatnianie się gazu grozi wybuchem. Sprawdzić szczelność przewodów gazowych. 03. Na wyświetlaczu pojawia się SERV, A i wyświetlana jest temperatura wody w kotle. r 04. Ustawić górną moc cieplną: przestawić pokrętło tr do prawego zakresu regulacji, aż na wyświetlaczu pojawi się 5 słupków oznaczających górną moc cieplną. 05. Zmierzyć zawartość CO 2 górnej mocy cieplnej. Zawartość CO 2 musi mieścić się w zakresie od 7, 0 do 10, 5%. 26

27 Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja Kolejne kroki w czynnościach roboczych (ciąg dalszy) 06. Ustawić dolną moc cieplną: przestawić pokrętło tr do lewego zakresu regulacji, aż na wyświetlaczu pojawi się 1 słupek oznaczający dolną moc cieplną. 07. Zmierzyć zawartość CO 2 dolnej mocy cieplnej. Zawartość CO 2 musi wynosić ok. 0, 3 do 0, 9% poniżej wartości górnej mocy cieplnej. 08. Jeśli zawartość CO 2 mieści się w podanym zakresie, patrz dalej punkt 10. Jeśli zawartość CO 2 nie mieści się w podanym zakresie, sprawdzić szczelność systemu spalin/ powietrza dolotowego, usunąć ewentualne nieszczelności. Jeżeli jest to konieczne, wymienić uniwersalny regulator gazu. 09. Ponownie zmierzyć zawartość CO 2 górnej i dolnej mocy cieplnej. 10. Wyłączyć kocioł grzewczy, zdjąć analizator spalin i zamknąć otwór spalin A. 11. Przestawić oba pokrętła tw i tr ponownie na pozycję pierwotną. Serwis 27

28 Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja Kolejne kroki w czynnościach roboczych (ciąg dalszy) Demontaż palnika F4x E D C B A 1. Wyłączyć napięcie zasilania. Odciąć dopływ gazu. Odłączyć przewody elektryczne od silnika wentylatora A, armatury gazowej B i elektrod C. Zdjąć z wentylatora przedłużacz Venturiego D. Poluzować złącze śrubowe na rurze przyłączeniowej gazu E. Odkręcić cztery śruby F i zdjąć palnik. Uwaga! Aby uniknąć uszkodzeń, nie kłaść palnika na promienniku! 28

29 Kontrola uszczelki palnika i promiennika Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja Kolejne kroki w czynnościach roboczych (ciąg dalszy) Sprawdzić, czy uszczelka palnika A nie została uszkodzona, w razie konieczności wymienić ją. W przypadku uszkodzenia promiennika należy go wymienić. E D C A 2x B Serwis 1. Wymontować elektrodę B. Odkręcić dwie śruby typu Torx i zdjąć pierścień termoizolacyjny C. Założyć nowy promiennik D z nową uszczelką E i zamocować. Moment dokręcania śrub mocujących: 3, 5 Nm. Odkręcić dwie śruby typu Torx i zdjąć promiennik D z uszczelką E. 29

30 Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja Kolejne kroki w czynnościach roboczych (ciąg dalszy) 5. Zamontować pierścień termoizolacyjny C. Zamontować elektrodę B. Moment dokręcania śrub mocujących: 4. 5 Nm. Kontrola i ustawienie elektrody 1. Sprawdzić, czy elektroda nie jest zużyta lub zanieczyszczona. Wyczyścić elektrodę przy pomocy małej szczotki (nie używać szczotki drucianej) lub papieru ściernego Sprawdzić odstępy. Gdy odstępy są niewłaściwe lub elektroda jest uszkodzona, wymienić elektrodę z uszczelką i wyregulować. Dokręcić śruby mocujące elektrodę z zachowaniem momentu dokręcania 4, 5 Nm. 4+0, 5 Czyszczenie powierzchni grzewczych Uwaga! Zarysowania na częściach mających kontakt ze spalinami mogą powodować korozję. Nie szczotkować powierzchni grzewczych! 30

31 Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja Kolejne kroki w czynnościach roboczych (ciąg dalszy) 1. Usunąć osady z powierzchni grzewczycha komory spalania. W razie potrzeby spryskać powierzchnie grzewcze A lekko kwaśnym, bezchlorkowym środkiem czyszczącym na bazie kwasu fosforowego i odczekać min. 20 minut. Dokładnie spłukać powierzchnie grzewczea wodą. A Kontrola odpływu kondensatu i czyszczenie syfonu 1. Wyciągnąć syfon A do góry z przyłącza odpływu. Wyciągnąć przewód dopływowy B z syfonu A. B A 3. Wyczyścić syfon A. Ponownie włożyć przewód dopływowy B. Ponownie włożyć syfon A do przyłącza odpływu. Napełnić syfon A wodą. Wlać ok. 0, 3 l wody do komory spalania. Serwis 7. Sprawdzić swobodny odpływ kondensatu i szczelność przyłączy. 31

32 Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja Kolejne kroki w czynnościach roboczych (ciąg dalszy) Montaż palnika A4x B C F E D 1. Zamontować palnik i dokręcić na krzyż cztery śruby A z zachowaniem momentu dokręcania 8, 5 Nm. Włożyć nową uszczelkę i przykręcić złącze śrubowe rury przyłączeniowej gazu B. Zamontować przewody elektryczne silnika wentylatora D, armatury gazu E i modułu zapłonowego F. Przywrócić dopływ gazu i włączyć napięcie zasilania. Nałożyć na wentylator przedłużacz Venturiego C. 32

33 Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja Kolejne kroki w czynnościach roboczych (ciąg dalszy) 6. Sprawdzić szczelność przyłączy po stronie gazu. Niebezpieczeństwo Ulatnianie się gazu grozi wybuchem. Sprawdzić szczelność złącza śrubowego.! Uwaga Stosowanie aerozolu do wykrywania nieszczelności może doprowadzić do zakłóceń funkcjonowania. Aerozol do wykrywania nieszczelności nie może mieć kontaktu z zestykami elektrycznymi ani zamknąć otworu membrany przy zaworze gazu. Kontrola przeponowego naczynia zbiorczego oraz ciśnienia w instalacji Wskazówka Kontrolę przeprowadzić, gdy instalacja jest zimna. Opróżnić instalację lub zamknąć zawór kołpakowy w przeponowym naczyniu zbiorczym i obniżać ciśnienie do chwili, gdy manometr pokaże Uzupełnić wodę na tyle, aby przy schłodzonej instalacji ciśnienie napełniania wynosiło min. 1, 0 bara i było wyższe o 0, 1 do0, 2 bar od wstępnego ciśnienia w przeponowym naczyniu zbiorczym. ciśnienie robocze: 3 bary 2. Jeżeli wstępne ciśnienie w naczyniu zbiorczym jest niższe niż statyczne ciśnienie w instalacji, należy uzupełnić azotem na tyle, aż ciśnienie wstępne będzie wyższe o 0, 1 do 0, 2 bar od ciśnienia statycznego instalacji. Kontrola szczelności przewodów gazowych pod ciśnieniem roboczym Serwis Niebezpieczeństwo Ulatnianie się gazu grozi wybuchem. Sprawdzić szczelność przewodów gazowych.! Uwaga Stosowanie aerozolu do wykrywania nieszczelności może doprowadzić do zakłóceń funkcjonowania. 33

34 Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja Kolejne kroki w czynnościach roboczych (ciąg dalszy) Aerozol do wykrywania nieszczelności nie może mieć kontaktu z zestykami elektrycznymi ani zamknąć otworu membrany przy zaworze gazu. Montaż osłony przedniej x 2. Dokręcić śruby znajdujące się na spodzie. Zawiesić osłonę przednią. 34

35 Przeszkolenie użytkownika instalacji Wykonawca instalacji powinien przekazać użytkownikowi instrukcję obsługi i zapoznać go z obsługą urządzenia. Pierwsze uruchomienie, przegląd, konserwacja Kolejne kroki w czynnościach roboczych (ciąg dalszy) Serwis 35

36 Usuwanie usterek Przebieg funkcji i możliwe usterki Regulator zgłasza zapotrzebowanie na ciepło Komunikat na Czynność wyświetlaczu nie Podwyższyć wartość wymaganą, zapewnić odbiór ciepła tak Wentylator włącza się nie po ok. 1 min usterka F9 Sprawdzić wentylator, jego przewody łączące, zasilanie elektryczne i układ sterowania tak Zapłon nie Usterka F4 Sprawdzić przyłącze podzespołu zapłonowego tak Uniwersalny regulator gazu otwiera przepływ nie Usterka F4 Sprawdzić uniwersalny regulator gazu (sterowanie 230 V), sprawdzić ciśnienie na przyłączu gazu 36 tak Prąd jonizacji wzrasta (powyżej 2 µa) Symbol A nie Usterka F4 Zmierzyć prąd jonizacji, sprawdzić nastawę elektrod oraz sprawdzić, czy w przewodzie gazowym nie znajduje się powietrze.

37 Usuwanie usterek Przebieg funkcji i możliwe usterki (ciąg dalszy) tak Palnik pracuje nie Wyłącza się, mimo że temperatura wody w kotle jest niższa od wymaganej i natychmiast ponownie się włącza Sprawdzić szczelność instalacji spalinowej (recyrkulacja spalin), sprawdzić ciśnienie przepływu gazu Sygnalizacja usterki na wyświetlaczu f 2 Usterki są sygnalizowane na wyświetlaczu poprzez migający kod usterki wraz z jej symbolem U. Znaczenie kodów usterek - patrz poniższa tabela. Kod usterki na wyświetlaczu Opis usterki Przyczyna usterki 10 Eksploatacja stała Zwarcie czujnika temperatury zewnętrznej 18 Eksploatacja stała Przerwa w czujniku temperatury zewnętrznej 30 Palnik zablokowany Zwarcie w czujniku temperatury wody w kotle 38 Palnik zablokowany Przerwa w czujniku temperatury wody w kotle Czynność Sprawdzić czujnik temperatury zewnętrznej i przewód (patrz strona 42). Sprawdzić czujnik temperatury zewnętrznej i przewód (patrz strona 42). Sprawdzić czujnik temperatury wody w kotle (patrz strona 44). 37 Serwis

38 Usuwanie usterek Sygnalizacja usterki na wyświetlaczu (ciąg dalszy) Kod Opis usterki usterki na wyświetlaczu 50 Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej 51 Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej Przyczyna usterki Zwarcie w czujniku temperatury wody w podgrzewaczu Zwarcie czujnika temperatury na wylocie 52 Palnik zablokowany Zwarcie w czujniku przepływu 58 Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej 59 Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej Przerwa w czujniku temperatury wody w podgrzewaczu Przerwa w czujniku temperatury na wylocie 5A Palnik zablokowany Przerwa w czujniku przepływu A9 Eksploatacja regulacyjna bez urządzenia Open Therm Błąd komunikacji urządzenia Open Therm b0 Palnik zablokowany Zwarcie czujnika temperatury spalin b8 Palnik zablokowany Przerwa w czujniku temperatury spalin E3 Usterka palnika Błąd w łańcuchu zabezpieczeń. Czynność Sprawdzić czujnik (patrz strona 45). Sprawdzić czujnik (patrz strona 48). Skontrolować przyłącza i przewód, w razie potrzeby wymienić czujnik. Sprawdzić czujnik (patrz strona 45). Sprawdzić przyłącza i przewód, w razie potrzeby wymienić urządzenie Open Therm Sprawdzić czujnik (patrz strona 49). Sprawdzić czujnik (patrz strona 49). Sprawdzić ogranicznik temperatury i przewód łączący (patrz strona 46). Sprawdzić regulator, ew. wymienić. 38

39 Usuwanie usterek Sygnalizacja usterki na wyświetlaczu (ciąg dalszy) Kod usterki na wyświetlaczu Opis usterki Przyczyna usterki Czynność E5 Palnik zablokowany Błąd wewnętrzny Sprawdzić elektrodę jonizacyjną i przewody łączące. Nacisnąć Reset (patrz strona 41). F0 Palnik zablokowany. Błąd wewnętrzny Wymienić regulator. F1 Usterka palnika Maks. temperatura spalin przekroczona F2 Usterka palnika Zadziałał ogranicznik temperatury F3 Usterka palnika Przy włączaniu palnika obecny jest już sygnał płomienia F4 Usterka palnika Brak sygnału płomienia Sprawdzić poziom napełnienia instalacji grzewczej. Sprawdzić pompę obiegową. Odpowietrzyć instalację. Sprawdzić poziom napełnienia instalacji grzewczej. Sprawdzić elektrodę jonizacyjną i przewód łączący. Sprawdzić elektrodę zapłonową / jonizacyjną, przewód łączący, ciśnienie gazu, uniwersalny regulator gazu, zapłon, podzespół zapłonowy i odpływ kondensatu. Serwis 39

40 Usuwanie usterek Sygnalizacja usterki na wyświetlaczu (ciąg dalszy) Kod usterki na wyświetlaczu Opis usterki Przyczyna usterki F8 Usterka palnika Zawór paliwowy zamyka się z opóźnieniem F9 Usterka palnika Zbyt niska prędkość obrotowa wentylatora przy starcie palnika FA Usterka palnika Nie osiągnięto stanu spoczynku wentylatora FC Palnik zablokowany Uszkodzone sterowanie elektroniczne wentylatora (regulator) Czynność Sprawdzić uniwersalny regulator gazu. Sprawdzić oba kanały sterowania. Sprawdzić wentylator wraz z przewodami łączącymi, zasilanie elektryczne i układ sterowania wentylatora. Sprawdzić wentylator wraz z przewodami łączącymi i jego układ sterowania. Sprawdzić przewód łączący wentylatora, jeżeli to konieczne, wymienić lub wymienić regulator 40

41 Usuwanie usterek Sygnalizacja usterki na wyświetlaczu (ciąg dalszy) Kod usterki na wyświetlaczu Opis usterki Przyczyna usterki Fd Palnik zablokowany Błąd automatu palnikowego FF Palnik zablokowany Błąd automatu palnikowego Czynność Sprawdzić elektrody zapłonowe i przewody łączące. Sprawdzić, czy na urządzenie nie oddziałuje silne pole zakłócające (EMC). Jeśli w dalszym ciągu występuje usterka, wymienić regulator. Sprawdzić elektrody zapłonowe i przewody łączące. Wciskanie Reset Przestawić pokrętło rt na krócej niż 2 s na pozycję U RESET, a następnie cofnąć je do zakresu regulacji. Serwis r 41

42 Usuwanie usterek Prace naprawcze Demontaż osłony przedniej x 1. Czujnik temperatury zewnętrznej 1. Otworzyć obudowę regulatora. Patrz strona

43 Usuwanie usterek Prace naprawcze (ciąg dalszy) 2. Odłączyć przewody czujnika temperatury zewnętrznej. X21 X7 X Opór w kω Zmierzyć opór czujnika i porównać z charakterystyką. Przy dużych odstępstwach wymienić czujnik. Temperatura w C Serwis 43

44 Usuwanie usterek Prace naprawcze (ciąg dalszy) Czujnik temperatury wody w kotle 1. Zdjąć przewody z czujnika temperatury wody w kotle A i zmierzyć opór. A 44

45 Usuwanie usterek Prace naprawcze (ciąg dalszy) Opór w kω, 8 0, 6 0, Temperatura w C 2. Zmierzyć opór czujnika i porównać z charakterystyką. Przy dużych odstępstwach opróżnić kocioł po stronie wody grzewczej i wymienić czujnik. Niebezpieczeństwo Czujnik temperatury wody w kotle jest umieszczony bezpośrednio w wodzie grzewczej (niebezpieczeństwo poparzenia). Przed wymianą czujnika opróżnić kocioł. Kontrola czujnika temperatury wody w podgrzewaczu (gazowy kocioł kondensacyjny) X21 X7 X Wyciągnąć wtyk% z wiązki przewodów i zmierzyć opór. Serwis 45

46 Usuwanie usterek Prace naprawcze (ciąg dalszy) Opór czujnika porównać z charakterystyką. Opór w kω 2 1 0, 8 0, 6 0, Temperatura w C Kontrola ogranicznika temperatury Jeżeli po wyłączeniu usterkowym sterownik palnika nie daje się odblokować, mimo że temperatura wody w kotle jest niższa niż ok. 95 C, sprawdzić ogranicznik temperatury. 46

47 Usuwanie usterek Prace naprawcze (ciąg dalszy) 1. Odłączyć przewody ogranicznika temperatury A. A 2. Sprawdzić przewodzenie ogranicznika temperatury za pomocą miernika uniwersalnego. Wymontować uszkodzony ogranicznik temperatury. Zamontować nowy ogranicznik temperatury. Aby odblokować, nacisnąć Reset na regulatorze (patrz strona 41). Serwis 47

48 Usuwanie usterek Prace naprawcze (ciąg dalszy) Kontrola czujnika temperatury na wylocie (gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny) 1. Zdjąć przewody z czujnika temperatury na wylocie A. Opór w kω, 8 0, 6 0, Temperatura w C 3. Wskazówka Podczas wymiany czujnika temperatury na wylocie może wyciekać woda. Zamknąć dopływ zimnej wody. Opróżnić przewód ciepłej wody użytkowej i płytowy wymiennik ciepła (po stronie wody użytkowej). 48

49 Usuwanie usterek Prace naprawcze (ciąg dalszy) Kontrola czujnika temperatury spalin 1. Zdjąć przewody z czujnika temperatury spalin A. Serwis 49

50 Usuwanie usterek Prace naprawcze (ciąg dalszy) Przy dużych odstępstwach wymienić czujnik. Opór w kω 2 1 0, 8 0, 6 0, Temperatura w C Wymiana ogranicznika strumienia przepływu (gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny) A B C 1. Opróżnić kocioł po stronie wody użytkowej. Odchylić regulator w dół. Odkręcić śruby A. Zdjąć osłonę B. Wyjąć uszkodzony ogranicznik strumienia przepływu C. Zastosować nowy ogranicznik strumienia przepływu C zgodnie z numerem producenta kotła grzewczego (patrz tabliczka znamionowa) i poniższą tabelą. Założyć nowy ogranicznik strumienia przepływu C. 8. Zamontować załączoną nową osłonę B. 50

51 Usuwanie usterek Prace naprawcze (ciąg dalszy) Nr fabryczny (tabliczka znamionowa) Strumień przepływu l/min Kolor czarny brązowy czerwony brązowy czarny brązowy biały czarny czarny brązowy Serwis 51

52 Usuwanie usterek Prace naprawcze (ciąg dalszy) Kontrola lub wymiana płytowego wymiennika ciepła (gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny) B B C D F E A C Zasilanie wodą grzewczą D Powrót wody grzewczej 1. Odciąć i opróżnić kocioł po stronie wody grzewczej i użytkowej. E Zimna woda użytkowa F CWU 3. Odkręcić dwie śruby A przy płytowym wymienniku ciepła B i wyjąć wymiennik z uszczelkami. Wskazówka Podczas demontażu oraz z wymontowanego płytowego wymiennika ciepła może wyciekać niewielka ilość wody. 52

53 Usuwanie usterek Prace naprawcze (ciąg dalszy) 4. Sprawdzić, czy w przyłączach po stronie wody użytkowej nie osadził się kamień, w razie potrzeby wyczyścić lub wymienić płytowy wymiennik ciepła. Sprawdzić, czy przyłącza po stronie wody grzewczej nie są zanieczyszczone, w razie potrzeby wyczyścić lub wymienić płytowy wymiennik ciepła. Montaż z nowymi uszczelkami w odwrotnej kolejności. Wskazówka Podczas montażu zwracać uwagę na położenie otworów mocujących i właściwe osadzenie uszczelek. Płytowy wymiennik ciepła nie może być zamontowany odwrotnie. Kontrola bezpiecznika 1. F4 Serwis 2. Otworzyć obudowę regulatora (patrz strona 14). Sprawdzić bezpiecznik F4. 53

54 Zmiana rodzaju gazu Zmiana z gazu płynnego na gaz ziemny Demontaż przepustnicy gazu B F A C E D 1. Zdjąć przewód elektryczny z uniwersalnego regulatora gazu A. Odkręcić nakrętkę kołpakową B. Odkręcić dwie śruby C i zdjąć uniwersalny regulator gazu A. Wyjąć przepustnicę gazu D z uniwersalnego regulatora gazu A. Zamontować uniwersalny regulator gazu A z nowymi uszczelkami E i F. Moment dokręcania śrub mocujących C: 3 Nm. Moment dokręcania nakrętki kołpakowej B: 30 Nm Zdjąć znajdującą się na górze kotła grzewczego (obok tabliczki znamionowej) naklejkę z rodzajem gazu i unieważnić ją.

55 Zmiana z gazu płynnego na gaz ziemny (ciąg dalszy) Zmiana rodzaju gazu na regulatorze r Zmiana rodzaju gazu 1. Przestawić pokrętło tr na maks. 2 s do oporu w lewo. Na wyświetlaczu miga A i ustawiona wartość. r 4. Obracając pokrętłem tw, przestawić regulator na gaz ziemny lub płynny. Na wyświetlaczu pojawia się: 0 dla eksploatacji z gazem ziemnym lub 1 dla eksploatacji z gazem płynnym. Jeśli wartość przestanie migać, ustawiony tryb pracy został zapisany i regulator ponownie przechodzi do trybu eksploatacji normalnej. Serwis Kontrola zawartości CO 2 Patrz strona

56 Regulator Funkcje i warunki eksploatacyjne przy regulacji sterowanej pogodowo Przy eksploatacji sterowanej pogodowo temperatura wody w kotle jest regulowana w zależności od temperatury zewnętrznej. Charakterystyka grzewcza regulatora pogodowego Temperatura wody w kotle lub temperatura na zasilaniu w C G F E D C B A Temperatura zewnętrzna w C Ustawienie pokrętła tr A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = stan fabryczny F = 5 G = 6 Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem działa tylko przy przyłączonym czujniku temperatury zewnętrznej. Przy temperaturze zewnętrznej < 5 C uaktywnia się funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem. Włącza się palnik, a temperatura wody w kotle utrzymywana jest na 20 C. 56

57 Schematy Schemat przyłączy i okablowania M L K H G A F B Serwis C D E A B Silnik krokowy zaworu przełącznego Zapłon/jonizacja C D E Vitotrol 100, typ UTA i UTDB-RF Vitotrol 100, typ RT Vitotrol 100, typ UTDB 57

58 Schematy Schemat przyłączy i okablowania (ciąg dalszy) F Wejście elektryczne 230 V/50 Hz G Moduł zdalnego sterowania (urządzenie Open-Therm) H Czujnik temperatury zewnętrznej (wyposażenie dodatkowe) K Zegar sterujący (wyposażenie dodatkowe) L Czujnik ciśnienia gazu (wyposażenie dodatkowe) M Płytka instalacyjna w regulatorze X... Złącze elektryczne Czujnik temperatury wody w kotle $ Czujnik temperatury na wylocie (gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny)% Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu (gazowy kocioł kondensacyjny) ag Czujnik temperatury spalin sö Pompa obiegowa 230 V~ dg Elektromagnetyczny zawór gazu fj Ogranicznik temperatury a-ö Silnik wentylatora 230 V~ a-öa Układ sterowania wentylatora avl Czujnik przepływu 58

59 Wykazy części Zamawianie części Niezbędne są następujące dane: Nr fabryczny (patrz tabliczka znamionowa A) Podzespół (z tej listy części) Numer pozycji części w ramach danego podzespołu (z tej listy części) Części dostępne w handlu można otrzymać w lokalnych sklepach branżowych. Serwis 59

60 Wykazy części Przegląd podzespołów A B C D E F A Tabliczka znamionowa B Podzespoły elementów obudowy C Podzespół hydrauliki D Podzespół regulatora E Podzespół elementu grzewczego F Pozostałe podzespoły 60

61 Wykazy części Podzespoły elementów obudowy 0001 Osłona przednia 0002 Profil uszczelniający 0003 Logo 0004 Górna część uchwytu mocującego 0005 Dno skrzynki powietrza 0006 Tulejki przelotowe (zestaw) 0007 Uchwyt ścienny Serwis 61

62 Wykazy części Podzespoły elementów obudowy (ciąg dalszy)

63 Wykazy części Podzespół elementu grzewczego 0001 Uszczelka DN Element przyłączeniowy kotła 0003 Zatyczka elementu przyłączeniowego kotła 0004 Uszczelka po stronie spalin 0005 Czujnik temperatury spalin 0006 Wymiennik ciepła 0007 Przewód kondensatu 0008 Syfon 0009 Łącznik T 0010 Rura gazu 0011 Uszczelka 17 x 24 x 2 (zestaw) 0012 Palnik 0013 Blok izolacji termicznej 0014 Uchwyt wymiennika ciepła (komplet) 0015 Zestaw pierścieni samouszczelniających 20, 6 x 2, Przewód kondensatu (dł. 400 mm) Serwis 63

64 Wykazy części Podzespół elementu grzewczego (ciąg dalszy) Podzespoły palnika 0001 Uszczelka palnika 0002 Pierścień termoizolacyjny 0003 Cylindryczny promiennik 0004 Uszczelka promiennika 0005 Drzwiczki palnika 0006 Uszczelka elektrody jonizacyjnej 0007 Elektroda zapłonowa i jonizacyjna 0008 Uszczelka kołnierza drzwi palnika 64

65 Wykazy części Podzespoły palnika (ciąg dalszy) 0009 Wentylator promieniowy 0010 Zawór gazu 0012 Przedłużacz Venturiego 0013 Uszczelka A 17 x 24 x 2 (zestaw) 0014 Zestaw adaptacyjny G Zestaw uszczelek G Zestaw adaptacyjny G2. 350/G27 Serwis 65

66 Wykazy części Podzespoły palnika (ciąg dalszy)

67 Wykazy części Podzespół hydrauliki 0001 Przeponowe naczynie zbiorcze 0002 Przeponowe naczynie zbiorcze z poduszką 0003 Uszczelka A 10 x 15 x 1, 5 (zestaw) 0004 Przewód przyłączeniowy przeponowego naczynia zbiorczego 0005 Kolanko przyłączeniowe powrotu wody grzewczej 0006 Przewód kształtowy powrotu wody grzewczej 0007 Opaska zaciskowa z taśmy sprężynowej DN Spinka Ø 10 (5 sztuk) 0009 Spinka Ø 8 (5 sztuk) 0010 Zestaw pierścieni samouszczelniających 20, 6 x 2, Zawór odpowietrzający G ⅜ 0012 Czujnik temperatury 0013 Okrągły pierścień uszczelniający 8 x Przewód kształtowy na wyjściu wody grzewczej 0015 Spinka Ø 18 (5 sztuk) 0016 Pierścień samouszczelniający 17 x 4 (5 sztuk) 0017 Manometr 0018 Spinka Ø 8 (5 sztuk) 0019 Przystawka przyłącza przewodu 0020 Wyłącznik cieplny 0021 Kolanko przyłączeniowe zasilania wodą grzewczą 0022 Układ hydrauliczny Serwis 67

68 Wykazy części Podzespół hydrauliki (ciąg dalszy)

69 Wykazy części Podzespół hydrauliki obiegu 0001 Odpowietrznik 0002 Pierścień samouszczelniający 34 x Zawór bezpieczeństwa 0008 Silnik pompy 0009 Moduł obejścia 0012 Spinka Ø 16 (5 sztuk) 0014 Adapter silnika krokowego 0015 Liniowy silnik krokowy 0020 Układ hydrauliczny 0021 Pierścień samouszczelniający 19, 8 x 3, 6 (5 sztuk) 0022 Pierścień samouszczelniający 16 x 3 (5 sztuk) 0023 Zawór zwrotny klapowy 0026 Spinka Ø 18 (5 sztuk) 0030 Pierścień samouszczelniający 23, 7 x 3, 6 (5 sztuk) 0031 Pierścień samouszczelniający 17 x 4 (5 sztuk) Serwis

70 Wykazy części Podzespół hydrauliki, uniwersalny 0001 Odpowietrznik 0002 Pierścień samouszczelniający 34 x 3 (5 sztuk) 0003 Płytowy wymiennik ciepła 0004 Zestaw uszczelek do płytowego wymiennika ciepła 0005 Zawór bezpieczeństwa 0006 Spinka Ø 8 (5 sztuk) 0008 Silnik pompy 0009 Moduł obejścia 0010 Czujnik przepływu 0011 Spinka Ø 10 (5 sztuk) 0012 Spinka Ø 16 (5 sztuk) 0014 Adapter silnika krokowego 0015 Liniowy silnik krokowy 0016 Uszczelka osłony, owalna (5 sztuk) 0017 Regulator ilości wody 0018 Czujnik temperatury 0019 Klucz do zaworu do napełniania 0020 Układ hydrauliczny 0021 Okrągły pierścień uszczelniający 19, 8 x 3, 6 (5 sztuk) 0022 Pierścień samouszczelniający 16 x 3 (5 sztuk) 0023 Zawór zwrotny klapowy 0024 Zawór do napełniania 0025 Spinka Ø 13, 5 (5 sztuk) 0026 Spinka Ø 18 (5 sztuk) 0027 Pierścień samouszczelniający 9, 6 x 2, 4 (5 sztuk) 0030 Pierścień samouszczelniający 23, 7 x 3, 6 (5 sztuk) 0031 Pierścień samouszczelniający 17 x 4 (5 sztuk) 70

71 Wykazy części Podzespół hydrauliki, uniwersalny (ciąg dalszy), 0004, 0006, 0009, 0010, 0011, 0013, 0014, 0016, 0017, 0018, 0021, 0024, 0026, Serwis 71

72 Wykazy części Podzespół regulatora 0001 Osłona przestrzeni przyłączeniowej 0002 Zawias spinki 0003 Profil uszczelniający 0004 Regulator 0005 Wiązka przewodów X Przewód zapłonowy z wtyczką kątową 5 kω 0007 Przewód przyłączeniowy zaworu gazu 0008 Przewód przyłączeniowy wentylatora 0009 Wiązka przewodów silnika krokowego 0010 Bezpiecznik T2, 5 A 250 V 72

73 Wykazy części Podzespół regulatora (ciąg dalszy) Serwis Pozostałe podzespoły 0001 Lakier w aerozolu, kolor biały 0002 Lakier w sztyfcie, kolor biały 0003 Smar specjalny 0004 Instrukcja obsługi 0005 Instrukcja montażu i serwisu 73

74 Wykazy części Pozostałe podzespoły (ciąg dalszy)

75 Dane techniczne Dane techniczne Napięcie znamionowe: 230 V~ Częstotliwość znamionowa: 50 Hz Natężenie znamionowe: 2, 0 A~ Klasa zabezpieczenia: Stopień ochrony: I IP X4 według EN Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas eksploatacji: 0 do +40 podczas magazynowania i transportu: -20 do +65 C Ustawienie ogranicznika temperatury: Bezpiecznik wstępny (sieć): 100 C (stałe) maks. 16 A Gazowy kocioł grzewczy, kategoria II 2H3P Zakres znamionowej mocy cieplnej w trybie grzewczym T V /T R 50/30 C kw 6, 5 19 6, 5 26 8, 8 35 T V /T R 80/60 C kw 5, 9 17, 3 5, 9 23, 7 8, 0 31, 9 Zakres znamionowej mocy cieplnej kw 8, 0 35, 0 przy podgrzewie wody użytkowej Zakres znamionowego obciążenia cieplnego kw 6, 1 17, 8 6, 1 24, 3 8, 2 32, 7 Parametry przyłącza *1 w odniesieniu do maks. obciążenia: - gazem ziemnym GZ50/G20 m 3 /h 1, 9 2, 6 3, 5 - gazem płynnym P/G31 kg/h 1, 4 1, 9 2, 6 Elektr. pobór mocy (maks. ) - Gazowy kocioł kondensacyjny W Gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny W Gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny (podgrzew ciepłej wody użytkowej) Dop. ciśnienie robocze bar Znamionowa ilość wody przy ΔT 35 K (według EN 13203) l/min 10, 6 14, 3 Serwis *1 Parametry przyłącza służą wyłącznie celom dokumentacyjnym (np. wniosek o dostawę gazu) lub przybliżonej, uzupełniającej objętościowej kontroli ustawień. Ze względu na ustawienia fabryczne nie wolno zmieniać wartości ciśnienia gazu w sposób odbiegający od w/w danych. Warunki odniesienia: 15 C, 1013 mbar. 75

76 Dane techniczne Dane techniczne (ciąg dalszy) Zakres znamionowej mocy cieplnej w trybie grzewczym T V /T R 50/30 C kw 6, 5 19 6, 5 26 8, 8 35 T V /T R 80/60 C kw 5, 9 17, 3 5, 9 23, 7 8, 0 31, 9 Ustawione natężenie przepływu (maks. ) l/min 10, 0 14, 0 Nr ident. produktu _-0085BT

77 Poświadczenia Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności z normami dla kotłów Vitodens 100-W My, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D Allendorf, oświadczamy z całą odpowiedzialnością, że produkt Vitodens 100-W jest zgodny z następującymi normami: EN 297 EN EN 483 EN EN 625 EN EN 677 EN EN 806 EN EN EN EN Zgodnie z postanowieniami zawartymi w poniższych dyrektywach, produkt ten został oznakowany symbolem _-0085: 92/42/EWG 2004/108/WE 2006/95/WE 2009/142/WE Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy dotyczącej współczynnika sprawności (92/42/EWG) dla kotłów kondensacyjnych. Allendorf, dnia 1 stycznia 2012 r. Viessmann Werke GmbH&Co KG z up. Manfred Sommer Serwis 77

78 Wykaz haseł Wykaz haseł B Bezpiecznik... 53 C Charakterystyka grzewcza... 56 Ciśnienie w instalacji... 21 Czujnik temperatury na wylocie... 48 Czujnik temperatury spalin... 49 Czujnik temperatury wody w kotle... 44 Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu... 45 Czujnik temperatury zewnętrznej... 42 Czyszczenie komory spalania... 30 Czyszczenie powierzchni grzewczych30 D Dane techniczne... 75 Deklaracja zgodności... 77 Demontaż palnika... 28 Dopasowanie mocy Długość przewodu spalin... 22 E Elektroda jonizacyjna... 30 Elektroda zapłonowa... 30 G Granica zamarzania... 56 K Kod usterki... 37 Kondensat... 13 Ł Łańcuch zabezpieczeń... 46 M Maks. moc grzewcza... 24 Montaż palnika... 32 Montaż ścienny... 8 N Napełnianie... 20 Napełnianie instalacji... 20, 21 O Odpływ kondensatu... 13, 31 Odpowietrzanie... 22 Ogranicznik strumienia przepływu... 50 Ogranicznik temperatury... 46 Otwieranie regulatora... 14 P Pierwsze uruchomienie... 20 Płytowy wymiennik ciepła... 52 Promiennik... 29 Przebieg funkcji... 36 Przewód powietrza doprowadzanego 14 Przewód spalin... 14 Przyłącza... 11 Przyłącza elektryczne... 15 Przyłącza po stronie wody... 11 Przyłącze elektryczne... 17 Przyłącze gazu... 11 R Redukcja mocy... 24 Regulacja sterowana pogodowo... 56 Reset... 41 S Schemat przyłączy... 57 Syfon... 13, 31 Sygnalizator usterki... 37 U Usuwanie usterki... 42 Uszczelka palnika... 29 Z Zabezpieczenie przed zamarzaniem. 56 Zapłon

79 Wykaz haseł Wykaz haseł (ciąg dalszy) Zawór bezpieczeństwa... 13 Zmiana rodzaju gazu 54 Gaz płynny... 22 Gaz ziemny

80 Wskazówka dotycząca ważności Nr fabryczny: Viessmann Sp. z o. o. ul. Gen. Ziętka Mysłowice tel. : (0801) (32) mail: serwis@viessmann. pl Zmiany techniczne zastrzeżone!

Części zamienne i akcesoria

Znajdź oryginalne części zamienne do swojego urządzenia w naszym sklepie internetowym i zamów je prosto do domu.

Kup teraz

Znajdź instrukcję obsługi

Znajdź rozwiązanie swojego problemu lub pobierz instrukcję obsługi urządzenia.

Znajdź instrukcję

Instrukcja montażu i lista części Aeg Sdb51421as

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i lista części Aeg Sdb51421as

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i lista części Aeg Sdb51421as