Broszura informacyjna Dewalt Dck290l2

Broszura informacyjna Dewalt Dck290l2 to potężny, 20-watowy zestaw narzędzi do wiercenia, wkręcania i szlifowania. Zestaw jest wyposażony w dwie baterie litowo-jonowe, które zapewniają maksymalną wydajność pracy. Ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort i precyzję podczas pracy. Zestaw zawiera również dwa akumulatory, ładowarkę, szczotkę do udrażniania otworów i skrzynkę narzędziową. Wszystkie narzędzia charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością i trwałością, dzięki czemu będą one służyły na długie lata. Zestaw Dewalt Dck290l2 to idealne narzędzie do profesjonalnego wykończenia i wszelkiego rodzaju prac wykończeniowych.

Ostatnia aktualizacja: Broszura informacyjna Dewalt Dck290l2

Baza ulotek i broszur w przystępny sposób opisujących zagadnienia związane z pompami ciepła oraz wentylacją z odzyskiem ciepła Dimplex. Odkryj świat innowacyjnych urządzeń Dimplex!

Dostępne materiały do pobrania

Pakiety z pompami ciepła

LIA – broszura

LIA – ulotka

Smart RTC+ / WPM Touch / Dimplex Home App – ulotka informacyjna

LA 1118C – ulotka

LA 1728 – ulotka

LA 28-35TBS – ulotka

LA 9-18S-TUR – ulotka

LAK 6-9IMR/14ITR (hydrobox) – ulotka informacyjna

LAW 9IMR/14ITR (splydro) – ulotka informacyjna

SI 6-22TU – ulotka informacyjna

SIK 6-14TES – ulotka

System typu split "SPLYDRO" – rozwiązanie na miarę przyszłości

Gruntowe pompy ciepła <20 kW

SIH 20-40TE – ulotka

Gruntowe pompy ciepła >20 kW

SI 130TUR+ – ulotka

SI 26-130TU – ulotka informacyjna

SIH 90TU – ulotka

Powietrzne pompy ciepła <20 kW

M-Flex – ulotka informacyjna

LI 20-28TES – ulotka

LI 9-12TU – ulotka

LIK 8TES / LIK 12TU – ulotka

System M – broszura

Powietrzne pompy ciepła >20 kW

LA 60S-TUR – ulotka informacyjna

LA 60S-TU – ulotka informacyjna

Wodne pompy ciepła <20 kW

WI 10-22TU – ulotka

Wodne pompy ciepła >20 kW

WI 140TUR+ – ulotka

WI 35-180TU – ulotka

WIH 120TU – ulotka

Pompy ciepła do c. w. u.

DHW 300+/400+, 300D+ – ulotka informacyjna

Wyposażenie dodatkowe

Smart RTC+ – informacja o produkcie

Konwektory wentylatorowe

Smart Rad SRX – informacja o produkcie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1. 1. ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1. 2. ) Nazwa zamawiającego: Urząd do Spraw Cudzoziemców

1. 4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017315012

1. 5) Adres zamawiającego

1. 5. ) Ulica: Koszykowa 16

1. ) Miejscowość: Warszawa

1. 3. ) Kod pocztowy: 00-564

1. 4. ) Województwo: mazowieckie

1. ) Kraj: Polska

1. 6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1. 9. ) Adres poczty elektronicznej: zamowienia. publiczne@udsc. gov. pl

1. 10. ) Adres strony internetowej zamawiającego: https://udsc. pl/

1. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1. 7. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2. ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2. ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2. ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie, tłumaczenie i dostawa publikacji pt. : „Broszura Informacyjna dla Cudzoziemców – pierwsze kroki w Polsce” na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

2. ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a63311f-9daf-11ed-b4ea-f64d350121d2

2. ) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062131

2. ) Wersja ogłoszenia: 01

2. ) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2. 8. ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2. 11. ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2. 14. ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2. 15. ) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu nr 2/4-2017/BK-FAMI pn. „Modernizacja Punktu Przyjmowania Wniosków od Cudzoziemców – budynek UdSC przy ul. Taborowej 33”, współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”

2. 16. ) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3. ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-udsc. ezamawiajacy. pl

3. ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3. ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3. ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowieniaudsc. pl

3. ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem: https://zamowienia-udsc. pl.
2. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj. :
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10. 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1. 2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10. 0; Włączona obsługa JavaScript;
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie. pdf.
4. Zamawiający rekomenduje dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100
MB w formatach:. pdf., xlsx,. doc,. zip.

3. ) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3. 12. ) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3. ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3. ) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, telefon
(22) 601 74 01, email: rodo@udsc. pl, Warszawa ul. Koszykowa 16, adres do korespondencji: ul.
Taborowa 33, 02-699 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
numerem telefonu 22 601 75 01 oraz adresem poczty email: iod@udsc. pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas obowiązywania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4. ) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4. ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4. ) Numer referencyjny: 7/BROSZURY/TP/23

4. ) Rodzaj zamówienia: Usługi

4. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4. ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4. 13. ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania, tłumaczenia, wydruku i dostawy publikacji pt. :
„Broszura Informacyjna dla Cudzoziemców – pierwsze kroki w Polsce” na potrzeby Urzędu do Spraw
Cudzoziemców obejmująca zaprojektowanie, opracowanie graficzne, tłumaczenie na języki
wskazane przez Zmawiającego, redakcję i skład tekstu oraz wydruk broszury informacyjnej wraz z
dostawą do Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 1 do specyfikacji warunków
zamówienia.

4. ) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4. ) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4. ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4. ) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4. ) Kryteria oceny ofert

4. ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4. ) Nazwa kryterium: Cena

4. ) Waga: 60

Kryterium 2

4. ) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4. ) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4. ) Waga: 40

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5. ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5. ) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5. ) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(zamawiający nie określa przedmiotowego warunku)
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów,
(zamawiający nie określa przedmiotowego warunku)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
(zamawiający nie określa przedmiotowego warunku)
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu,
wydrukowani oraz dostarczeniu materiałów takich jak ulotki i/lub broszury i/lub plakaty o
wartości nie mniejszej niż 35. 000 zł brutto każdej z usług.

5. ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy: Tak

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ;
2) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy – Załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6. ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6. ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6. ) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6. ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6. ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wraz z ofertą oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy PZP.

6. ) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7. ) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7. ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7. ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w treści projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik do specyfikacji warunków zamówienia.

7. ) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8. ) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8. ) Miejsce składania ofert: https://zamowienia-udsc. pl

8. ) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 10:15

8. ) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki. pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3. 0 Polska.

Broszura informacyjna Dewalt Dck290l2

Bezpośredni link do pobrania Broszura informacyjna Dewalt Dck290l2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Broszura informacyjna Dewalt Dck290l2